Page 1 of 1

Legea picnicului. PRO si CONTRA

PostPosted: 28.03.2011 17:34
by dilu
Legea picnicului ar trebui in principiu sa aiba ca si efect protejarea atat a naturii inconjuratoare cu care uneori interactionam, cat si a noastra a cetatenilor de buna credinta si cu un oarecare dram de bun simt, de efectele actiunilor unor concetateni mai putin civilizati.
Ideea in sine este laudabila, insa ca de obicei, ea a fost preluata din zbor si reprodusa intr-un mod inept, fara a pricepe nimic, intocmai ca o manea. Lalaita si gajgaita de catre parlamentarii nostrii minunati, profund manelizati si ei , intr-un proiect de lege extrem de ambiguu, confuz si care lasa loc de nenumarate interpretari si... evident... (ca doar e Romania) ... abuzuri.
Ca sa nu mai lungim vorba... prin legea asta ni se ia dreptul practic TUTUROR de a mai organiza picnicuri in afara zonelor amenajate, iar definitia de picnic ei o inteleg in felul urmator:
Activitatea de picnic - orice activitate de recreere desf??urat? pe domeniul public sau privat al statului ?i/sau unit??ilor administrativ teritoriale, de una sau mai multe persoane, care implica consumul de bauturi ?i/sau alimente,?i aprinderea sau nu a focului;

Cu alte cuvinte... pot fi tras la raspundere de catre un burtos de padurar spagar sau un frustrat de politist comunitar si AMENDAT PE LOC ! daca merg sa spunem cu masina/bicicleta sau chiar pe jos intr-o drumetie pe o vale, ma intind pe jos si scot un sadnwich din rucsac si o sticla cu apa. Se cheama ca m-am recreeat? DA... Se cheama ca a implicat consumul de alimente si bauturi? DA... Nu conteaza ca nu am aprins focul.. asa scrie in lege... Pasibil de amenda. Din nou, daca trece "organul" pe acolo si vrea fie o spaga mica fie sa-si faca norma de amenzi fie doar ca-i marlan si poate sa-ti faca rau... esti la mila lui. DA!!! halucinant.. scrie in lege.. ca amenda se plateste PE LOC sau in 24 de ore... asta inseamna ca cuantumul amenzii este stabilit acolo.. in padure !!!! POFTIM?!! si pe urma unde pot eu contesta acea amenda? ce martor pot eu gasi in mijlocul padurii ca sa ma apar ulterior.. etc, etc...
O sa spuneti.. hai lasa, ca nu or fi nici ei atat de absurzi.. ca oameni suntem. NU! nu vreau ca o lege sa ii permita celui care o aplica sa fie sau sa nu fie absurd in functie de cum ii place sau nu de fata mea sau ca e sau nu e de buna credinta. Foarte multi nu sunt.
Sunt perfect de acord cu inasprirea draconica a pedepselor pentru cei surprinsi ca isi bat joc de natura, sau ca polueaza fonic pe cei din jurul lor. Hai sa zic ca as accepta chiar si sa renunt la gratar cu totul sau eventual sa-l fac doar in zonele amenajate cum spune in lege.. pana la urma ies pentru aer curat nu pentru halca de carne la gratar, dar acum ce ar trebui sa fac daca ies in natura cu familia si mi se face foame? ... sa mananc niste iarba eventual si sa beau apa din rau? Ce rau produc naturii sau cuiva daca imi aduc un cos cu merinde si le consum in natura dupa care imi strang totul si plec frumos acasa?
Ramane de vazut si cu amenajarea acestor locuri de picnic. E cumva ca si cu parcarile. Intai dam lege ca nu mai aveti voie sa parcati nicaieri dar nu facem noi locuri de parcare. Fraierii trebuie sa-si lase undeva masinile, dupa care noi ii amendam sau si mai bine le ridicam cu totul... pe urma eventual facem si ceva parcari dar mai incolea asa... ca nu-i nici o graba...
Va las sa cititi textul de lege si sa va minunati.. ca v-oi fi plictisit destul. Mi-ar placea sa aud si alte comentarii, mai ales ca noi sibienii avem cultul iesitului la "iarba verde" adanc inradacinat in noi.


Proiect de lege

Lege privind desf??urarea activit??ii de picnic


Parlamentul României adopt? prezenta lege.

CAPITOLUL I : Dispozi?ii generale

Art. 1 – Obiectul prezentei legi

Prezenta lege reglementeaz? activit??ile de picnic desf??urate pe domeniul public sau privat al statului ?i/sau unit??ilor adiministrativ teritoriale.

Art. 2 – Scopul

Scopul prezentei legi este de prevenire, reducere ?i eliminare a impactului negativ asupra mediului, asupra st?rii de s?n?tate a popula?iei, ,generat de practicarea inadecvat? a activit??ilor de picnic.

Art. 3 – Defini?ii

În în?elesul prezentei legi, termenii ?i no?iunile de mai jos au urm?toarea semnifica?ie:

a) Activitatea de picnic - orice activitate de recreere desf??urat? pe domeniul public sau privat al statului ?i/sau unit??ilor administrativ teritoriale, de una sau mai multe persoane, care implica consumul de bauturi ?i/sau alimente,?i aprinderea sau nu a focului;

b) Zone special amenajate - zonele din domeniul public sau privat al statului ?i/sau unit??ilor administrativ teritoriale dotate cu utilit??i ?i facilit??i pentru desf??urarea activit??ilor de picnic, în care aprinderea focului este permis?;

c) Zone indicate - zonele din parcurile ?i p?durile aflate în intravilanul ora?elor, indicate în planul de zonare al parcului, în care activit??ile de picnic sunt permise cu excep?ia aprinderii focului.


Capitolul II

Art. 4 – Reglement?ri

(1) Desf??urarea activit??ilor de picinic este interzis? pe domeniul public sau privat al statului ?i/sau unit??ilor administrativ teritoriale,cu excep?ia zonelor men?ionate la art. 3, lit b), c);


(2) Desf??urarea activit??ilor de picnic este permis? în zone neamenajate sau neindicate /alte zone decât cele men?ionate la art. 3, lit b), c) doar în condi?iile organiz?rii de evenimente ocazionale autorizate potrivit legii.


Art. 5 - Obliga?iile administratorului zonei în care se desf??oar? activitatea de picnic

Administratorul zonelor special amenajate ?i zonelelor indicate pentru desf??urarea activit??ii de picnic au urm?toarele obligatii:
a) Realizeaz? amenajarea zonei cu respectarea dispozi?iilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultur?, protec?ia mediului;
b) Amenjeaz? zona de picinic asigurând o interven?ie minim? asupra naturii
c) Solicit? delimitarea ?i încadrarea în planurile urbanistice sau de amenajarea teritoriului, zonele special destinate activit??ii de picnic, dup? caz;
d) Delimiteaz? zonele special amenajate ?i zonele indicate prin marcarea corespunz?toare în vederea desf??ur?rii activit??ii de picnic. Indic? orarul de func?ionare;
e) Doteaz? corespunz?tor zonele special amenajate cu locuri speciale pentru aprinderea focului, containere destinate colect?rii selective, inscrip?ionate corespunz?tor, toalete ecologice. Punctele pentru colectarea selectiv? a de?eurilor trebuie marcate corespunz?tor ?i trebuie s? aib? afi?ate regulile privind colectarea selectiv? cu exemplificarea tipurilor de de?euri;
f) Nu permite defri??ri sau modficiarea cursurilor de ap? pentru amenajarea zonei
g) Nu permite ridicarea construc?ii cu exceptia celor cu caracter temporar
h) Organizeaz? serviciul de verificare zilnic? a zonelor de picnic, atât amenajate special cât ?i indicate, precum ?i a zonelor aflate în vecin?tatea acestora pentru a se asigura c? nu se aduce nici un fel de prejudiciu mediului. Verificarea se realizeaz? cu ajutorul poli?iei comunitare;
i) Asigur? serviciul de salubritate în vederea ridic?rii de?eurilor colectate selectiv;
j) Indic?, delimiteaz? ?i marcheaz? corespunz?tor zona destinat? parc?rii în cazul zonelor special amenajate pentru picnic, dac? geografia acestora permite;
k) Afi?eaz? un plan cuprinz?tor cu ilustra?ii detaliate de aranjament, organizare ?i facilit??i, precum ?i explica?iile necesare.
l) Afi?eaz? regulile privind desf??urarea activit??ii de picnic, precum ?i sanc?iunile aplicabile în cazul constat?rii nerespect?rii acestora;
.
m) Realizeaz? puncte de informare .care trebuie s? cuprind? .panouri cu harta, reguli , numere de telefon utile
n) Realizeaz? ?i doteaz? corespunz?tor pichete de stingere a incendiilor.Art. 6. - Obliga?iile persoanelor fizice

Persoanle fizice care desf??oar? activitatea de picnic au urm?toarele obliga?ii:


a) S? nu distrug? sau s? degradeze panourile informative ?i indicatoarele, construc?iile, împrejmuirile sau orice alte amenaj?ri;
b) S? arunce deseurile doar în locurile special amenajate ,
c) S? depun? selectiv deseurile de ambalaje, în containerele inscrip?ionate corespunz?tor
d) S? aprind? focul doar în locurile special amenajate ?i s?-l supraveheze în permanen??
S? respecte orarul de func?ionare al zonei de picnic; -
e) S? lase locul în care au desf??urat picnicul a?a cum l-au g?sit
f) S? parcheze doar în zonele destinate parc?rii.....sau...... ce se intampla în zonele în care geografia nu permite..corelat cu art. 5 lit.j)_?
g) S? foloseasc? pentru satisfacerea necesit??ilor fiziologice doar locurile special amenajate.
h)S? nu foloseasc? produse de igen? personal? la mai putin de 30 m distan?? de cursurile de ap?;-
i) S? nu spele obiectele care au deservit activit??ii de picnic la mai pu?in de 30 m de cursurile de ap?. Apa uzat? trebuie colectat? ?i împra?tiat? pe sol;
j) S? nu verse apa uzat? în lacuri, p?r?uri sau râuri;-
k) S? nu hr?neasc? animalele s?lbatice.
l) S? nu îndep?rteze sau r?neasc? sau distrug? plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural ?i/sau construit.
m) S? nu posteze semne sau mesaje;

n) S? p?streze lini?tea f?r? s? deranjeze comunit??ile locale, via?a s?lbatic? sau al?i vizitatori
o) S? nu arunce ?ig?ri, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate
r) s? respecte ordinea public? ?i bunele moravuri

CAPITOLUL III

ART. 7 – Control ?i sanc?iuni

(1) Urm?toarele fapte constituie contraven?ii ?i se sanc?ioneaz? dup? cum urmeaz?:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 cu amend? de la 10. 000 lei la 50.000..........
b) nerespectarea prevederilor art.6 lit.b) cu amend? de la 200 lei la 2.000 potrivit art. 51 alin. (1) A din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 78/2000 aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 424/2001, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) cu amend? de la 100 lei la 500 lei, potrivit art. 26 alin. (1) lit.a) din Hot?rârea Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ...........
d) nerespectarea prevederilor art.6 lit. d) ,f) , o) cu amend? de la 300 lei la 3000 lei
e) nerespectarea prevederilor art.6 lit. g) – j) cu amend? de la 100 lei la 200 lei
f) nerespectarea prevederilor art.6 lit.k) - n) cu amend? de la 200 lei la 400 lei2) Constatatea contraven?iilor ?i aplicarea sanc?iunilor prev?zute la alin. (1) se fac de c?tre reprezentan?i ai G?rzii Na?ionale de Mediu, ai autorit??ilor publice locale ?i sau din personal împuternicit din cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor. ?

3) Agen?ii constatatori prev?zu?i la alin.(2) au de asemenea, obliga?ia dreptul de a:

a) inspecta zonele de picnic;
b) verifica datele cu caracter personal al persoanelor aflate la picnic;
c) evacua din zona de picnic pe cei ce provoac? probleme;

4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup? caz, de la data comunic?rii acestuia jum?tate din minimul amenzii prev?zute la alin.(1), agentul constatator f?când men?iune despre aceast? posibilitatea în procesul-verbal de constatare ?i san?ionare a contraven?iei.

5) Dispozi?iile referitoare la contraven?ii, prev?zute la alin. (1), se completeaz? cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

CAPITOLUL IV – Dispozi?ii finale

Prezenta lege intr? în vigoare în termen de ........zile de la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Re: Legea picnicului. PRO si CONTRA

PostPosted: 01.04.2011 15:48
by Alex G.
Ma doare capul :)) Legea picnicului =))

Re: Legea picnicului. PRO si CONTRA

PostPosted: 01.04.2011 19:25
by neagicu
Dilu, iti impartasesc indignarea si ... sila ! Multe ar fi de spus... dar nu ma pornesc ca dupa aia nu ma mai pot opri. Poate voi reveni totusi cu mici ginduri razlete caci, fara indoiala, respectivul act legislativ mi-a stirnit interesul.

Deocamdata insa, vreau sa adaug inca un element la problema discutata: dintr-o pura si stranie intimplare, la doar citeva minute dupa ce am citit post-ul lui Dilu, imi arunc privirea (spre delectarea ei si a sufletului) pe http://www.alpinet.org. Pe prima pagina, surpriza: petitie impotriva modificarii legii ariilor protejate (http://www.alternativetm.ro/stiri/626). Nu am citit actul inca dar, din concluziile petitionarilor, se desprind idei de genul, citez:
"- interdictia totala de a parasi traseele turistice marcate (desi in multe masive montane nici nu sunt aproape deloc trasee marcate, sau sunt doar cateva), indiferent de mijlocul de deplasare: pe jos, pe schiuri, pe bicicleta, pe cal
- interdictia totala de campare in afara camping-urilor special amenajate (desi in majoritatea masivelor montane nu exista deloc campinguri amenajate, si chiar unde exista sunt foarte putine si prin amplasare nu acopera nevoile turismului montan)"

Ne incoltesc din toate partile, fratilor !!!